แผนกซ่อมบำรุง

แผนกซ่อมบำรุง

  • ทำการซ่อม ดัดแปลงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
  • ค้นคว้า ทดลองเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง
  • ประกอบติดตั้งเครื่องมือใช้และอุปกรณ์ต่างๆ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของ กจสท.สส. ด้านการซ่อมบำรุง
เป็นงานของแผนกขยายเสียง และแผนกซ่อมบำรุง  มีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • ปรนนิบัติ และซ่อมบำรุง  อุปกรณ์และเครื่องมือขยายเสียง ที่ใช้ภายในหน่วย
  • ปรนนิบัติ และซ่อมบำรุง เครื่องส่งและห้องควบคุมเสียงสถานีวิทยุทุกสถานี
  • ดำเนินการซ่อมบำรุงโทรทัศน์วงจรปิด ประจำกองบัญชาการกองทัพบก
  • ดำเนินการเกี่ยวกับระบบเคเบิ้ลทีวีให้กับ สส. ในพื้นที่สะพานแดง ,พื้นที่บางเขน และพื้นที่สุทธิสาร

 

 

 

 

 


Advertisements
%d bloggers like this: