แผนกขยายเสียง

  • บริการขยายเสียงแก่หน่วยราชการตามที่ได้รับมอบ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของ กจสท.สส. ด้านขยายเสียง
เป็นงานของแผนกขยายเสียง และแผนกซ่อมบำรุง  มีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • สนับสนุนพระราชพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล,พิธีสวนสนามของหน่วยทหาร รักษาพระองค์ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของหน่วย
  • สนับสนุนเครื่องขยายเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ให้กับ นขต.สส.  จำนวน ๑๓๙  ภารกิจ
  • สนับสนุนเครื่องขยายเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ให้กับหน่วย นขต.ทบ.  และหน่วยราชการอื่นๆ ที่ร้องขอ  จำนวน ๑๒๖ ภารกิจ
  • สนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ จำนวน  ๑๕  ภารกิจ
  • สนับสนุนเครื่องมือและกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานขยายเสียง ณ หอประชุมกองทัพบก
  • สนับสนุนเครื่องมือและกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานขยายเสียง กองบัญชาการกองทัพบก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: