แผนกกระจายเสียง

  • เป็นแหล่งประกาศข่าวของกองทัพบก
  • เผยแพร่เกียรติคุณของทหารต่อประชาชน
  • ให้ความรู้ความบันเทิงแก่หน่วยทหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • ถ่ายทอดเสียงในงานต่าง ๆ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงเคลื่อนที่ปฏิบัติการเผยแพร่ข่าวของกองทัพบก ด้วยเครื่องวิทยุ กระจายเสียง  เคลื่อนที่ไปในภูมิประเทศ
  • บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของ กจสท.สส. ด้านการกระจายเสียง
เป็นงานของแผนกกระจายเสียง มีการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  • การส่งกระจายเสียงมีสถานีวิทยุในเครือ กวส.จส.สส. จำนวน  ๘  สถานี ดังนี้

สถานีวิทยุ จส.๑๐๐   สถานีวิทยุ จส.๙๔.๕   สถานีวิทยุ จส.๑    สถานีวิทยุ จส.๒
สถานีวิทยุ จส.๓       สถานีวิทยุ จส.๔          สถานีวิทยุ จส.๕    สถานีวิทยุ จส.๖

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: