ประวัติ

ประวัติกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร

๑.ที่ตั้ง กจสท.สส.
๑๔๙  กรมการทหารสื่อสาร  ถนนพระราม ๙  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ

๒.ประวัติความเป็นมาของ กจสท.สส.
กจสท.สส. เป็น นขต.สส. ซึ่งก่อตั้งเป็นสถานีวิทยุ ขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๑ โดย      พล.ท.ผิน  ชุณหะวัน ผบ.ทบ. ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ กรมจเรทหารสื่อสาร      จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลองขึ้นเป็นสถานีแรก

ใน กองทัพบก  ใช้เครื่องส่งขนาด ๒๕๐ วัตต์ ความถี่ ๖๕๐ กิโลเฮิรตซ์  ความมุ่งหมายเพื่อแถลงข่าวของกองทัพบก      และอบรมศีลธรรมแก่ทหารใช้ชื่อว่า “จส.๑“      หรือภาษาสากลว่า  “HS ๑ JS “      อยู่ในแผนกโฆษณากองดักข่าว

และ โฆษณา  กรมจเรทหารสื่อสาร  และเปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๙๒ ต่อมาในปี  พ.ศ.๒๔๙๓  ได้ปรับปรุงพัฒนาเครื่องส่งเป็นขนาด  ๑  กิโลวัตต์  และในปี พ.ศ. ๒๕๐๓  ได้พัฒนาเครื่องส่งเป็น ๑๐ กิโลวัตต์   จนกระทั่งถึง ๖ สิงหาคม ๒๔๙๕  ทางราชการได้ปรับปรุงอัตราใหม่  โดยเปลี่ยนชื่อกรมจเรสื่อสาร  เป็นกรมการทหารสื่อสาร  ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (พิเศษ) ที่ ๔๕/๑๘๔๒๗  ลงวันที่  ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๕    และได้เปลี่ยนแผนกโฆษณาเป็นแผนกกระจายเสียง กองกลาง  กรมการทหารสื่อสาร  ตามคำสั่ง กลาโหม(พิเศษ) ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐  ลงวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน  ๒๔๙๕    มี พ.ต.การุณ    เก่งระดมยิง (ยศในขณะนั้น)    เป็นหัวหน้าแผนก  จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๗  ได้เปลี่ยนเป็นแผนกกระจายเสียง  กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ขึ้นตรงต่อ กรมการทหารสื่อสาร  ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะที่ ๘๙/๒๖๙๘๗)  ลงวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๙๗

อนึ่ง กรมการทหารสื่อสาร   ได้มีนโยบายที่จะควบคุมและปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดทั้งหมด  ให้อยู่ในการบังคับบัญชาของหน่วยเดียวกัน   จึงได้จัดตั้งกองอำนวยการกิจการวิทยุกระจายเสียง   กรมการทหารสื่อสาร (กวส.สส.)  ขึ้นเมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๐๕  เป็นต้นมา  โดยมีภารกิจทำการควบคุมกำกับดูแลวางนโยบาย  และพัฒนาการกระจายเสียงให้ดำเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน

กจสท.สส. มีอัตราเฉพาะกิจ ตามหมายเลข ๓๓๐๐

 

Advertisements
%d bloggers like this: